Dränering

En dränering kan behöva byggas för att effektivt skydda en byggnad från vatten (grundvatten eller tillfälligt utsläpp och stratifierat vatten). Det är nödvändigt när det finns en långvarig hög grundvattennivå, byggnader byggs i en sluttning och därav blir översvämmade av regnvatten, av dåligt vattengenomsläpplig jord, såsom till exempel lera då det inte kan sippra in i djupa jordlager snabbt nog.
Dränering krävs inte om källvattenisolering genomförs omedelbart under konstruktionen på grund av höga grundvattennivåer med ett vitt badkar gjord av ogenomtränglig betong, eller om det konstant finns låga grundvattennivåer och lättgenomtränglig mark som grus eller sand under byggnadsgolvet.
Dräneringsröret är konstruerat av perforerade dräneringsrör av plast, betong eller stengods, som är inbäddad filter och läckage skikten. Vid alla punkter med ändrad riktning måste inspektionsaxlar för underhåll och spolning installeras.

Förutom dränering måste även vattenbeständighetsåtgärder vidtas på källarväggarna för att skydda strukturen från att fukt tränger in. En bitumen tjock beläggning, valfritt fördunklat ska också sättas dit i kombination med omkretsisolering.
Vid anslutning av dräneringsröret till regnavloppet bör ett stängt rör användas och en axel med en sandfälla installeras, vilket ska förhindra att partiklar som har spolats ur marken tränger in i avloppet och deponeras där.
Beroende på behov kan dräneringarna i Göteborg bestå av olika delar, å ena sidan ringdränering , som läggs runt en byggnad för att skydda källarväggarna från regn och ytvatten, och å andra sidan ytdränering , som dränerar vatten under golvplattan och bör skydda dem från fukt.

Trädgårdsdränering
Speciellt i Stockholm så är dränering nödvändig om tätade ytor som till exempel en betong / asfaltgård, en uppfart belagd med betongblock eller stenlagda stigar runt byggnaden.
Trädgårdsavvattningen realiseras sedan via ett gårdsavlopp vid den lägsta punkten eller via dräneringskanalsystem på den lägsta sidan av det område som ska dräneras.
Det på detta sätt samlade regnvattnet kan anslutas via rör, t.ex. så kan det släppas ut i septiktankar och sippra bort, matas in i regnvattenavverkningssystem eller anslutas till det allmänna regnvattenavloppet.

Regnvatten skördesystem
Ett regnvattenanvändningssystem används för att samla in och använda produktvattnet, som levereras gratis av regn och samlar på byggnadens takytor och används i huset. Användningsområden är toalettspolning, trädgårdsbevattning eller vattenförsörjning till tvättmaskinen. För detta ändamål leds regnvattnet från takytorna över rännor och nedlopp genom ett förmonterat finvattenfilte. Det inflödande regnvattnet leds genom en inlopps lugnande anordning så att det kommer långsammare in i tanken och sediment kan deponeras på tankens botten.
Tanken kan vara tillverkad av betong eller plast och hysas utanför eller inuti byggnaden. Regnvattenlagringstanken måste ha en anslutning till en avloppskanal för att förhindra att den rinner över och för att släppa ut flytande ämnen på vattenytan.
De enskilda förbrukningspunkterna ansluts till tanken via ledningar och matas med hjälp av en sugpump. En automatisk nivåmätning och reglering säkerställer att dricksvatten fylls på när regnvattenlagret är tomt för att kontinuerligt kunna erbjuda vatten till förbrukningspunkterna.

Storleken på en regnvattenlagringstank beror på den lokala nivån och egenskaperna för nederbörd, storlek och typ av uppsamlingsområde men även processvattenkraven i systemet. Efterfrågan och regnvattenavkastningen måste ha ett proportionellt förhållande. Standardiseringen innehåller en ekvation för att bestämma den årliga teoretiskt lagringsbara mängden regnvatten och en tabell för att härleda det årliga kravet på processvatten baserat på personliga dagliga krav (t.ex. användning av toaletter) och specifika årliga krav för trädgårdsbevattning.